Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija družbe TKK d.o.o. je ohraniti vodilno vlogo proizvajalca dodatkov za beton in sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene ter tesnilnih mas na domačem trgu in trgih jugovzhodne Evrope, povečati delež poliuretanske montažne pene na Evropskem trgu ter držati korak v grupi njenih desetih največjih proizvajalcev.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo je v izdelavi in trženju kakovostnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov.

Poslanstvo našega podjetja je nadaljevati 70-letno tradicijo proizvodnje gradbenih materialov ter s stabilno rastjo, razvojem ter učinkovitim poslovanjem izpolniti pričakovanja lastnikov in v sožitju z okoljem zagotavljati povečanje stopnje zaposlenosti ter osebnega standarda prebivalstva v zgornjem Posočju.

Še naprej se bomo trudili, da bomo zagotavljali hitro odzivnost in se prilagajali željam odjemalcev. V okviru TQM stila vodenja bomo še naprej skrbeli za doslednost pri delu, kakovost izdelkov in visoko produktivnost. Ta izhodišča nam bodo osnova pri prodoru na zahtevne tuje trge.

Poseben poudarek bo še naprej namenjen optimalnemu koriščenju sodobnih tehnologij in učinkoviti uporabi notranjih in zunanjih virov podjetja. Vse to bo omogočilo povečanje konkurenčne prednosti podjetja, kar se bo izražalo tudi v zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov. Konkurenčnost podjetja bo vidna tudi v njegovi sposobnosti, da maksimalno izpolni pričakovanja vseh odjemalcev.

Vsi zaposleni v TKK d.o.o. bodo s poštenim odnosom, iniciativnostjo, marljivostjo in vso odgovornostjo zagotavljali uresničitev želja odjemalcev, ciljev družbe in njenih lastnikov.