Politika TKK d.o.o. za preprečevanje večjih nesreč in onesnaževanja ter zmanjšanje njihovih posledic

TKK  d.o.o. si pri obratovanju prizadeva zagotoviti procesno varnost in zdravje zaposlenih v obratu ter prebivalcev v okolici obrata ter varstvo okolja. Naš cilj je obratovanje brez večjih nesreč, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za naše zaposlene, okolje ter naše poslovanje.

TKK  d.o.o. pri svojem obratovanju ravna z nevarnimi snovmi in zato obstaja možnost, da v obratu pride do nenadzorovanih izpustov teh snovi v okolje, kar bi lahko povzročilo škodljive posledice za ljudi in okolje. Zaradi tega smo odločeni, da v obratu vzpostavimo in vzdržujemo visoko raven varstva pred izrednimi dogodki s tem, da storimo vse, da jih preprečimo in zmanjšamo njihove posledice, če do njih že pride. Ta obveza se odraža v tej politiki, ki jo izvajamo ob podpori vodstva in s sodelovanjem vseh zaposlenih ter so z njo seznanjeni naši pogodbeni partnerji in javnost.

TKK  d.o.o. na podlagi ustreznih programov:

 • opredeljuje odgovornosti in pristojnost zaposlenih za varno obratovanje obrata in za zmanjševanje tveganj za nastanek večjih nesreč
 • zagotavlja obratovanje v skladu z zahtevami predpisov s področja procesne varnosti, varstva okolja, ravnanja s kemikalijami, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • predpisuje vsebine in načine usposabljanja zaposlenih, za varno obratovanje in zmanjševanje tveganja za nastanek večjih nesreč, ter ta usposabljanja tudi izvaja
 • si prizadeva doseči najmanjše možno tveganje za ljudi v obratu zaradi večje nesreče, do katere bi lahko v obratu prišlo,
 • zagotavlja načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje vseh delov obrata in z njimi povezanih sistemov z upoštevanjem dobre inženirske prakse in načela najboljših razpoložljivih tehnik za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje njenih posledic,
 • vzpodbuja prizadevanja vseh zaposlenih za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje njenih posledic
 • načrtuje ukrepe za pripravljenost na ukrepanje v primeru večjih nesreč oz. dogodkov, ki bi lahko privedli do večjih nesreč
 • zagotavlja ustrezno pripravljenost na večjo nesrečo na podlagi sprejetega načrta zaščite in reševanja za primer večje nesreče v TKK  d.o.o.,
 • sodeluje z lokalno skupnostjo in jo pravočasno in na ustrezen način obvešča o stanju varstva pred nesrečo,
 • na ustrezen način obvešča prebivalce v okolici obrata TKK o možni večji nesreči v obratu.


Izjavljamo:

 • da je organizacija in delovanje družbe TKK ustrezno za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjševanje posledic nesreče,
 • da zaposlene seznanja o možnih vzrokih, da pride v obratu do večje nesreče ter ji ustrezno usposabljamo za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic,
 • da seznanjamo pogodbenike in zunanje izvajalce o možnih tveganjih za večje nesreče, jih seznanjamo z odgovornostmi in od njih zahtevamo varno ravnaje in preprečevanje pojavov, ki bi lahko privedli do večje nesreče
 • da vzpodbujamo zaposlene k odgovornemu ravnanju in k opozarjanju na varnostne pomanjkljivosti
 • da zagotavljamo ustrezna sredstva za usposabljanje zaposlenih za preprečevanje večjih nesreč
 • da pri ocenjevanju tveganja upoštevamo vse postopke ravnanja z nevarnimi snovmi, vse vidike običajnega in neobičajnega delovanja obrata/naprave,..
 • da prepoznavamo nevarnosti možnih večjih nesreč in ocenjujemo njihove možne posledice ter določamo potrebne ukrepe da do nesreče ne pride oz. da se zmanjša njihove posledice
 • da skrbimo za ustrezen nadzor nad delovanjem vseh dejavnosti v obratu, ki lahko privedejo do večjih nesreč
 • da izdelujemo potrebno interno dokumentacijo za zagotavljanje ustreznega delovanja vseh dejavnosti, zanjo skrbimo in jo po potrebi revidiramo
 • da vse spremembe v podjetju preverjamo tudi z vidika možnosti nastanka večjih nesreč


Politika TKK d.o.o. se redno pregleduje in se po potrebi prilagaja oziroma prenavlja.

Za vzpostavitev sistema varnega obratovanja, za njegovo vzdrževanje in za uresničevanje te politike je odgovoren direktor družbe. Za področje usposabljanja zaposlenih v smislu preprečevanja večjih nesreč  sta odgovorna Predstavnik vodstva kakovost, varovanje okolja, VZD v sodelovanju z Pooblaščencem varstva okolja in VZD, za uresničevanje politike varnega delovanja obrata je odgovoren Vodja tehničnega sektorja v sodelovanju s Produktnimi vodji posameznih programov.Uroš Lozar                                                                               

Srpenica, 13.03.2018