Integralna politika sistemov vodenja

Integralna politika sistemov vodenja vključuje politike na področjih kakovosti, procesne varnosti in preprečevanja večjih nesreč, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja zaposlenih. V TKK d.o.o. razumemo kakovost kot zadovoljstvo naših zaposlenih in preseganje pričakovanj kupcev naših izdelkov in storitev. Pri tem se zavedamo odgovornosti, ki jo od nas dolgoročno in kratkoročno pričakuje ožja in širša družbena skupnost ter se odčitava skozi zahteve za zagotavljanje procesne varnosti, čim manjšega vpliva na okolje ter vzdrževanje varnega in zdravega delovnega okolja. Sestavina integralne politike je kontinuirano spremljanje doseganja merljivih ciljev na posameznih področjih. Vodstvo zagotavlja, da so s to politiko seznanjeni vsi, ki delajo za družbo, v imenu družbe ali pod nadzorom družbe in da jo vzdržujemo in nenehno izboljšujemo v skladu s pričakovanji naših kupcev, lastnikov in zahtevami na katere smo pristali.

Nase prevzemamo odgovornost, da bomo tudi v prihodnje:

·           za storitve in proizvode določali in predpisovali načine poslovanja, zahteve po kakovosti, zahteve po procesni varnosti in preprečevanju večjih nesreč, zahteve do ravnanja z okoljem ter varnost in zdravje pri delu,

·           z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni  kakovosti, za zmanjševanje vplivov na okolje in za preprečevanje  zdravstvenih okvar in poškodb pri delu,

·           izpopolnjevali sistem obvladovanja procesne varnosti na osnovi lastnih in mednarodnih izkušenj, delali na preprečevanju večjih nesreč ter izboljševali postopke za ukrepanje v primerih izrednih dogodkov,

·           izvajali sistematično usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, procesno varnost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje pri delu,

·           izvajali in izpolnjevali zakonske in druge predpise s področja procesne varnosti, varstva okolja, ravnanja s kemikalijami, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

·           skrbeli za usklajeno zadovoljevanje interesov in pričakovanj odjemalcev naših izdelkov, drugih uporabnikov okolja v katerem delujemo, zaposlenih in ekonomskih zahtev lastnikov družbe TKK Srpenica d.o.o.,

·           sistematično spremljali in potrjevali kakovost naših proizvodov, storitev in organizacijskih sistemov, tudi z nadzorom neodvisnih pooblaščenih institucij,

·           spremljali, merili in analizirali ključne parametre svojega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na integralno politiko, ter na podlagi ugotovitev korektivno in preventivno ukrepali,

·           skrbeli za učinkovito rabo energije in nastajanje čim manj odpadkov,

·           z našimi izdelki in storitvami, v okviru svojega cenovnega razreda, dosegali nadpovprečno kakovost, vlivali kupcem zaupanje v naše sposobnosti in težili k preseganju kupčevih pričakovanj,

·           prednost bomo dajali dobaviteljem in materialom, ki bodo izpričevali višjo raven kakovosti in bodo do okolja prijaznejši, 

·           stremeli bomo k nenehnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem,

·           razvijali vzajemno koristne odnose s partnerji,

·           zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana kot okvir za postavitev ciljev, da se bo spoštovala, uresničevala in izboljševala na vseh ravneh poslovnega procesa,

·           zagotavljali, da bo sprejeta politika na voljo javnosti in da bodo z njeno vsebino, na primeren način seznanjeni vsi, ki delajo za organizacijo, v njenem imenu ali pod nazorom organizacije, vključno z našimi kupci in dobavitelji.

S cilji, ki so opredeljeni z integralno politiko, želimo v TKK Srpenica d.o.o. zagotoviti visoko kakovost izdelkov in storitev ob izpolnjeni procesni varnosti, zagotovljenem varstvu pri delu zaposlenih in čim manjšem vplivu na okolje, s čimer uresničujemo smoter odgovornega ravnanja, ki je prostovoljna iniciativa oz. prizadevanje svetovne kemijske industrije, da doseže in pokaže napredek na področju procesne varnosti, varstva zdravja, varstva pri delu in varstva okolja.


Uroš Lozar

Srpenica, 24.11.2020