Kakovost, okolje, zdravje, varnost in preprečevanje večjih nesreč

Integralna politika sistemov vodenja vključuje politike na področjih kakovosti, procesne varnosti in preprečevanja večjih nesreč, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja zaposlenih. V TKK razumemo kakovost kot zadovoljstvo naših zaposlenih in preseganje pričakovanj kupcev naših izdelkov in storitev.
      Pri tem se zavedamo odgovornosti, ki jo od nas dolgoročno in kratkoročno pričakuje ožja in širša družbena skupnost ter se odčitava skozi zahteve za zagotavljanje procesne varnosti, čim manjšega vpliva na okolje ter vzdrževanje varnega in zdravega delovnega okolja. Sestavina integralne politike je kontinuirno spremljanje doseganja merljivih ciljev na posameznih področjih.
      TKK si pri obratovanju prizadeva zagotoviti procesno varnost in zdravje zaposlenih v obratu ter prebivalcev v okolici obrata ter varstvo okolja. Naš cilj je obratovanje brez večjih nesreč, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za naše zaposlene, okolje ter naše poslovanje.

      Pri svojem obratovanju ravna tudi z nevarnimi snovmi in zato obstaja možnost, da v obratu pride do nenadzorovanih izpustov teh snovi v okolje, kar bi lahko povzročilo škodljive posledice za ljudi in okolje. Zaradi tega smo odločeni, da v obratu vzpostavimo in vzdržujemo visoko raven varstva pred izrednimi dogodki s tem, da storimo vse, da jih preprečimo in zmanjšamo njihove posledice, če do njih že pride. Ta obveza se odraža v tej politiki, ki jo izvajamo ob podpori vodstva in s sodelovanjem vseh zaposlenih ter so z njo seznanjeni naši pogodbeni partnerji in javnost.