Elementi celostne grafične podobe

Logotyp

Hasło

Maskotka TekaTom

TekaTom - Cementol

TekaTom - montujemy

TekaTom - montujemy

TekaTom - Tekafiks

TekaTom - montujemy

TekaTom - montujemy

TekaTom - Tekasol

TekaTom - Tekatrak

TekaTom - Tekadom

TekaTom - Tekaflex

TekaTom - Tekasil

TekaTom - Tekasil

TekaTom - Tioelast