Каква е процедурата за правилно уплътняване

Интегралната политика на системите за управление включва политика на качеството, сигурността и предотвратяването на големи злополуки, отговорно отношение към околната среда и безопасността и здравето на служители. За ТКК, качеството се изразява в доволни служители и надхвърляне на очакванията на потребителите на наши продукти и услуги.

При това осъзнаваме отговорността, която в краткосрочен и дългосрочен план носим пред общество и която се изразява в изисквания за осигуряване на безопасност, намаляване на влиянието върху околната среда и осигуряване на безопасна и здрава работна среда. Съставна част от интегралната политика е и постоянното контролиране на постигнатите цели в отделни области.

Ръководството гарантира, че с тази политика са запознати всички, които работят за дружеството, от името му или под контрола му, и са длъжни да я поддържат и непрекъснато подобряват съгласно очакванията на нашите купувачи, собственици и изискванията, които поддържаме.

Поемаме отговорност, че и в бъдеще:

 • ще определяме и регулираме начините на управление, изискванията за качество, изискванията за безопасност и предотвратяване на големи злополуки, изискванията за защита на околната среда и безопасност и здраве на работното място, 
 • ще осигуряваме системно провеждане на мерки за повишаване на нивото на качеството, за намаляване на вредните влияния върху околната среда и за предотвратяване на наранявания на работното място чрез планирано развитие и годишно планиране на дейността, 
 • ще усъвършенстваме системата за осигуряване на безопасност въз основа на собствен и международен опит (например ISO 31000, изследване и развитие), ще предотвратяваме големи злополуки и ще подобряваме мерките за безопасност в случай на инцидент, 
 • ще провеждаме редовно обучение на служителите, които с действията си могат да повлияят върху качеството, опазването на околната среда и безопасността и здравето на работното място,
 • ще се грижим за удовлетворяване на интересите и очакванията на нашите клиенти, жителите от околността, служителите, както и на икономическите изисквания на собствениците на ТКК,
 • редовно ще контролираме с помощта на независими упълномощени институции качеството на нашите продукти, услуги и организационни системи,
 • ще контролираме (измерваме и анализираме) ключови параметри на дейността ни, които биха могли да повлияят на интегралната политика, и ще предприемем коригиращи и предпазни мерки въз основа на получените резултати,
 • ще се грижим за ефективното използване на енергията и намаляване на количеството отпадъци, 
 • ще постигаме извънредно качество на продуктите и услугите ни, ще спечелим доверието на купувачите ни и ще се стремим да надхвърлим техните очаквания,
 • ще даваме предимство на по-качествени, екосъобразни доставчици и материали,  
 • ще развиваме взаимни полезни отношения с партньорите, 
 • ще гарантираме, че приетата ни политика ще бъде рамкова основа за постигане на стратегически и конкретни цели, че ще се зачита, реализира и усъвършенства на всички нива на търговската ни дейност, 
 • ще гарантираме, че за приетата ни политика ще бъде информирано обществото, а със съдържанието й ще бъдат, по подходящ начин, запознати всички, които работят за дружеството, от негово име или под контрола му, включително нашите купувачи и доставчици.

В ТКК, искаме с целите, определени чрез интегралната политика, да осигурим високо качество на нашите продукти и услуги, безопасност на работното място и минимално въздействие върху околната среда, с което осъществяваме една от целите си – отговорно управление (което е доброволна инициатива на световната химическа индустрия) за постигане на напредък в областта на сигурността, защитата на здравето, безопасността на работното място и защитата на околната среда.