Системна политика на екологична безопасност за предотвратяване на големи злополуки и намаляване на последствията им

В ТКК ООД Сърпеница, се стараем да осигурим безопасност и здраве на служителите ни, както и на живеещите в близост, и да защитаваме околната среда. Целта ни е предприятието да функционира без големи злополуки, които биха могли да навредят на служителите ни, околната среда и търговската ни дейност.

Предприятието работи и с опасни вещества, така че съществува опасност от неконтролирано изпускане на тези вещества в околната среда, което би имало вредни последствия за хора и природа. Заради това в предприятието решително поддържаме високо ниво на осигуряване на защита от инциденти и правим всичко да ги предотвратим и да намалим вредните въздействия, ако се стигне до тях. Това задължение е важна част от политиката, която провеждаме с подкрепата на ръководството и служителите, и за която са информирани нашите договорни партньори и обществото.

Въз основа на съответните програми ТКК ООД Сърпеница: 

 • определя отговорностите и компетенциите на служителите за безопасно функциониране на предприятието и за намаляване на риска от по-големи злополуки,
 • гарантира, че ще действа съгласно изискванията от наредбите за безопасност, защита на околната среда, третиране на химикали, безопасност и здраве на работната среда и защита от бедствия и други злополуки,
 • определя съдържанието и начините на обучение на служителите по сигурно функциониране и намаляване на риска от по-големи злополуки, и провежда тези обучения,
 • се старае да сведе риска за служителите от евентуална голяма злополука до минимум,
 • осигурява планиране, изграждане, поддръжка и функциониране на всички части на предприятието и свързаните с тях системи, при което се съобразява с добрите инженерни практики и с най-добрата налична техника, за да се предотвратят злополуки и последствията от тях,
 • насърчава усилията на служителите за предотвратяване на злополуки и намаляване на последствията от тях,
 • изготвя мерки за реагиране в случай на по-голяма злополука или при събития, които биха могли да я предизвикат,
 • гарантира съответна готовност за по-голяма злополука въз основа на приетия план за защита и спасяване в случай на злополука в ТКК ООД Сърпеница,
 • сътрудничи с местната общност и своевременно и по подходящ начин я информира относно защитата от злополука,
 • по подходящ начин информира живеещите в близост до ТКК за евентуална по-голяма злополука в предприятието.

Заявяваме:
 • •че организацията и функционирането на дружеството ТКК са подходящи за предотвратяване на големи злополуки и за намаляване на последствията от евентуална злополука,
 • че информираме служителите за възможни причини за големи злополуки в предприятието и им осигуряваме обучение за предотвратяване на големи злополуки и намаляване на последствията от тях,
 • че информираме партньорите и външните изпълнители за евентуален риск от големи злополуки, запознаваме ги с отговорностите и изискваме от тях безопасна работа и избягване на действия, които биха могли да предизвикат голяма злополука,
 • че насърчаваме служителите да постъпват отговорно и предупреждават за недостатъци в безопасността,
 • че осигуряваме финансови средства за организиране на обучение на служители по предотвратяване на големи злополуки,
 • че при оценка на риска взимаме предвид всички процедури за третиране на опасни вещества, всички аспекти на обикновено или необикновено функциониране на предприятието/апаратурата...
 • че разбираме опасността от евентуални големи злополуки, преценяваме възможните последствия и определяме необходимите мерки за предотвратяване на злополука и за намаляване на последствията,
 • че се грижим за подходящ контрол върху изпълнението на всички дейности в предприятието, които биха могли да предизвикат голяма злополука,
 • че изготвяме необходимата вътрешна документация за правилното функциониране на всички дейности, грижим се за нея и при нужда я ревизираме,
 • че разглеждаме всички промени в предприятието и от гледна точка на възможността за причиняване на голяма злополука. 
Политиката на ТКК ООД Сърпеница, редовно се разглежда и при нужда се адаптира и подновява.

Директорът на дружеството е отговорен за създаването на система за безопасно функциониране, за поддържането й и за реализирането на политиката. За обучението на служителите във връзка с предотвратяване на големи злополуки е отговорен представителят на ръководството за защита на околната среда в сътрудничество с упълномощено лице, а за реализиране на политиката за безопасно функциониране на предприятието – ръководителят на техническия сектор в сътрудничество с продуктовите мениджъри на отделните програми.
Сърпеница: 09. 09. 2013
г.Директор:
маг. Роман Йерас