Obnove i sanacije objekata gdje su korišteni i proizvodi TKK

Objekti na autocestama i drugim cestama

Energetski objekti

Objekti pored/u moru

Zračne luke

Uređaji za prečišćavanje

Industrijski objekti

Stambeni i poslovni objekti

Vaspitno-obrazovni objekti, kulturni objekti i sale za tjelesni odgoj

Bolnice

Benzinske postaje

Bazeni, kolektori, bazeni za hvatanje

Silosi

Željeznički objekti

Rudnički objekti

Drugo