Politika sustava ekološke sigurnosti za sprječavanje nesreća većih razmjera i smanjenje njihovih posljedica

TKK d.o.o. se trudi u radu obezbjediti procesnu sigurnost i zdravlje zaposlenika u pogonu i stanovnika u okolini pogona, kao i zaštitu okoline. Naš cilj je rad bez velikih nesreća koje bi mogle imati štetne posljedice po naše zaposlenike, okruženje i naše poslovanje.

TKK d.o.o. u svom radu radi i sa opasnim tvarima, zato postoji mogućnost da u pogonu dođe do nekontroliranog ispuštanja tih tvari u okruženje, gdje bi mogle uzrokovati štetne posljedice po ljude i okolinu. Zbog toga smo odlučni da u pogonu uspostavimo i održavamo visoku razinu zaštite od izvanrednih događaja time što ćemo učiniti sve da ih spriječimo i umanjimo njihove posljedice, ukoliko do njih već dođe. Ta obveza se odražava u ovoj politici koju sprovodimo uz potporu rukovodstva i uz suradnju svih zaposlenika, a sa njom su upoznati naši ugovorni partneri i javnost.

TKK d.o.o. na temelju odgovarajućih programa:

 • određuje odgovornosti i nadležnost zaposlenika za siguran rad pogona i za smanjenje rizika za nastanak velikih nesreća,
 • obezbijeđuje rad sukladno zahtjevima propisa na polju procesne sigurnosti, zaštite okoline, postupanja sa hemikalijama, sigurnosti i zdravlja na radu i zaštite od prirodnih i drugih nesreća,
 • propisuje sadržaje i načine osposobljavanja zaposlenika, za siguran rad i smanjenje rizika za nastanak velikih nesreća, i ta osposobljavanja i sprovodi,
 • trudi se dostići najmanji mogući rizik za ljude u pogonu zbog velike nesreće do koje bi moglo doći u pogonu,
 • obezbijeđuje planiranje, izgradnju, održavanje i rad svih dijelova pogona i sa njim povezanih sistema uz poštovanje dobre inženjerske prakse i načela najboljih raspoloživih tehnika za spriječavanje velike nesreće i za smanjenje njenih posljedica,
 • podstiče napore svih zaposlenika za sprječavanje velike nesreće i za smanjenje njenih posljedica,
 • planira mjere za spremnost na preduzimanje mjera u slučaju većih nesreća odnosno događaja koji bi mogli  dovesti do velikih nesreća,
 • obezbijeđuje odgovarajuću spremnost na veliku nesreću na temelju usvojenog plana zaštite i spasavanja za slučaj velike nesreće u TKK d.o.o.,
 • surađuje sa lokalnom zajednicom i blagovremeno i na odgovarajući način je obavještava o stanju zaštite od nesreće,
 • na odgovarajući način obavještava stanovnik u okolini pogona TKK o mogućoj velikoj nesreći u pogonu.

Izjavljujemo:

 • da su organizacija i rad društva TKK odgovarajući za sprječavanje velikih nesreća i za smanjivanje posljedica nesreće,
 • da zaposlenike upoznajemo sa mogućim uzrocima moguće veće nesreće u pogonu i da ih odgovarajuće osposobljavamo za sprječavanje velikih nesreća i za smanjenje njihovih posljedica,
 • da upoznajemo ugovorne partnere i eksterne izvođače sa mogućim rizicima za veće nesreće i da od njih zahtjevamo sigurno postupanje i sprječavanje pojava koje mogu dovesti do veće nesreće,
 • da potičemo zaposlenke na odgovorno postupanje i na upozoravanje na sigurnosne nedostatke,
 • da obezbijeđujemo odgovarajuća sredstva za osposobljavanje zaposlenika za sprječavanje velikih nesreća,
 • da prilikom procjene rizika uzmemo u obzir sve postupke postupanja sa opasnim tvarima, sve aspekte uobičajenog i neuobičajenog rada pogona/uređaja ...
 • da prepoznajemo opasnosti mogućih velikih nesreća i da procjenjujemo njihove moguće posljedice i određujemo potrebne mjere kako do nesreće ne bi došlo odnosno kako bi se smanjile posljedice iste,
 • da vodimo računa o odgovarajućem nadzoru nad djelovanjem svih aktivnosti u pogonu koje mogu dovesti do velikih nesreća,
 • da izrađujemo potrebnu internu dokumentaciju za osiguranje odgovarajućeg djelovanja svih aktivnosti, da brinemo o istoj i po potrebi je i revidiramo,
 • da sve promjene u kompaniji provjeravamo i sa aspekta mogućnosti nastanka velikih nesreća.

Politika TKK d.o.o. se redovno pregleda i po potrebi se prilagođava odnosno ažurira.

Za uspostavljanje sistema  sigurnog rada, za njegovo održavanje i za ostvarivanje ove politike odgovoran je direktor društva. Za područje osposobljavanja zaposlenika u smislu spriječavanja velikih nesreća odgovorni su Predstavnik rukovodstva za kvalitetu, zaštitu okoliša, VZD u suradnji sa Ovlaštenom osobom za zaštitu okoliša i VZD, za ostvarivanje politike sigurnog rada pogona odgovoran je Rukovoditelj tehničkog sektora u suradnji sa Produktnim rukovoditeljima određenih programa.                                                                                                                         

Srpenica: 09. 09. 2013