Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup vseh delnic družbe TKK Srpenica d.d.

Srpenica, 27. 8. 2013

Družba TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica je dne 26. 8. 2013,od Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) prejela odločbo opr. št.: 40201-5/2013-14 v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika družbe Soudal Holding N.V. Everdongelaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgija.

ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna.

Po prevzemu ima Soudal Holding N.V. v lasti skupno 251.975 delnic TKKG, kar predstavlja  99,29 odstotni delež delnic z glasovalno pravico.

Informacije se objavljajo skladno s 56. členom Zakona o prevzemih in bodo objavljene na spletnih straneh družbe TKK Srpenica d.d. www.tkk.si  od 27.8.2013 dalje.

Srpenica,  27. 8. 2013 

Predsednik uprave
mag. Roman Jeras