Mnenje poslovodstva družbe TKK Srpenica, d. d., o prevzemni ponudbi

Srpenica, 29. 7. 2013

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) poslovodstvo družbe TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, objavlja naslednje sporočilo:

Poslovodstvo družbe TKK Srpenica d.d., Srpenica 1. 5224 Srpenica, (v nadaljevanju: družba), je dne 19. 7. 2013 prejelo prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe s strani prevzemnika družbe Soudal Holding N.V. Everdongelaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgija (v nadaljevanju: prevzemnik). V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje poslovodstvo družbe naslednje mnenje:

  1. Poslovodstvo družbe ocenjuje prevzemno ponudbo v okviru navedb, ki jih je prevzemnik navedel v točki 4 prospekta za odkup delnic družbe. Po navedbah prevzemnika se dejavnost prevzete družbe ne bo spreminjala, poslovanje v prihodnosti pa bo odvisno predvsem od uspešnosti družbe. Na svoji spletni strani je prevzemnik objavil tudi izjavo za javnost, kjer zagotavlja neodvisnost družbe, blagovne znamke in kontinuiteto vodstva družbe. Glede na navedeno poslovodstvo družbe ocenjuje, da bo družba TKK v primeru prevzema deležna možnosti izkoriščanja skupnih potencialov in sinergijskih učinkov, medtem ko prevzem ne bi smel imeti vpliva na politiko zaposlovanja v družbi.
  2. Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ne obstaja dogovor glede prevzemne ponudbe.
  3. Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  4. Edini član poslovodstva družbe ni imetnik delnic družbe. 
  5. Zadnje revidirano letno poročilo družbe je dostopno na spletni strani Ajpes (www.ajpes.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice družbe je na dan 31. 12. 2012 znašala 59,74 EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani TKK Srpenica d.d., www.tkk.si.

Srpenica,  29. 07. 2013 

 

Uprava
mag. Roman Jeras