Dopolnitev dnevnega reda 16. skupščine družbe TKK srpenica d.d., sklicane za 31. 8. 2012

Srpenica, 27. 7. 2012

Uprava družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, v skladu z 298. členom ZGD-1  (Uradni list  RS št. 65/09-UPB-3, 33/11, 91/11, 32/12) objavlja prejeto pisno zahtevo delničarja Zvon Ena Holding d.d. v stečaju:

Zvon Ena Holding, finančna družba d.d., v stečaju (v nadaljevanju: Zvon Ena Holding), ki je imetnik 125.168 delnic družbe TKK Srpenica d.d. (v nadaljevanju Družba) z oznako TKKG oziroma 49,32 % deleža v osnovnem kapitalu družbe, na podlagi člena 298/1 Zakona o gospodarskih družbah zahteva, da uprava Družbe na dnevni red skupščine Družbe, sklicane za 31. avgust 2012, uvrsti tri dodatne točke dnevnega reda:


4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

 

Predlogi sklepov:

 

Delničar Zvon Ena Holding k predlaganim točkam dnevnega reda predlaga sprejem naslednjih sklepov:

 

4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta

 

Predlog sklepa:

 

"S funkcije članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev se z dnem sprejema sklepa odpokličejo g. Milan Gruden, g. Saško Lašič in g. Igor Mihajlović".

 

5. Spremembe in dopolnitve statuta Družbe

 

Predlog sklepa:

 

"V Statutu družbe TKK Srpenica d.d. se:

 

-        v členu 6.8 na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico, zanjo pa dodajo nove tretja do peta alineja, ki glasijo:

  • za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitev delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami ali glasovalnimi pravicami, vključno z ustanovitvijo, povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, nakupom, prodajo ali drugače, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 200.000 (dvesto tisoč) EUR ali njihovo protivrednost v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, ali če presega 25 % delež osnovnega kapitala oz. glasovalnih pravic, pri čemer več povezanih poslov, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti oziroma deleža šteje za en posel,
  • za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi pravni osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) % ali več,
  • za sklepanje neodplačanih pravnih poslov, vključno s pogodbami o donacijah, nad zneskom 500 (petsto) EUR po posameznem poslu, pri čemer več povezanih poslov, ali poslov z osebami v ožjem družinskem ali v statusnopravno povezanem razmerju, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti posla šteje za en posel.

-        v členu 7.1. se besedna zveza "pet članov" nadomesti z besedno zvezo "tri člane".

-        v členu 7.2. se obstoječe besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi: "V nadzorni svet se imenuje enega člana kot predstavnika delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. Preostala člana imenuje skupščina družbe z navadno večino glasov na skupščini zastopanih delničarjev".

-        v členu 7.5 se besedilo "če so pri sklepanju navzoči vsaj 3 (tri) člani" nadomesti z besedilom "če sta pri sklepanju navzoča vsaj (2) dva člana",

-        v 2. odstavku člena 7.8 se besedilo "več kot 2 (dva) članom" nadomesti z besedilom "več kot enemu članu".


6. Izvolitev članov nadzornega sveta Družbe

 

Predlog sklepa:

 

"Z dnem, ki sledi dnevu izvedbe skupščine, se za mandatno obdobje štirih let za člane nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. – predstavnike delničarjev izvolita: g. Andrej Petek in g. Roman Jeras." 


Gradivo za razširitev dnevnega reda je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, vsak delovni dan od 13,00 do 15,00 ure vse od objave v Uradnem listu do vključno dneva zasedanja skupščine.

Srpenica, 19. 7. 2012

Uprava družbe