16. redna skupščina družbe TKK

Srpenica, 13. 7. 2012

Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica  sklicuje uprava družbe

16. redno skupščino družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica

ki bo v petek, 31. avgusta 2012, ob 14. uri na sedežu Družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 1.1.

 • Za predsednika skupščine se izvoli Aleksandra Leban.
 • Za preštevalki glasov se imenujeta  Romana Melinc in Nika Muznik.
 • Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard Sivec. 

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. za leto Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1.

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. za leto Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.2.

Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 5.528.669,02 EUR se uporabi:

 • za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 2.000.000,00 EUR
 • za prenos v naslednje leto v višini 3.528.669,02 EUR; o uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.2.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in Nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. v poslovnem letu jima podeli razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 3.1.

Skupščina imenuje za revizorja družbe TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2012 revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana,  Slovenija.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

 • ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini (osebno v tajništvu družbe Srpenica 1 ali priporočeno po pošti)
 • ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

O vseh točkah dnevnega reda bo glasovanje javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega /poslovnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD -1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz. 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 301. ZGD- bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

 • Obrazložitve in utemeljene predloge sklepov s prilogami
 • Letno poročilo družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2011
 • Konsolidirano letno poročilo Skupine TKK za leto 2011
 • Poročilo neodvisnega revizorja
 • Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2011

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe  od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 15. uro. Sklic skupščine je objavljen na spletnem  naslovu družbe TKK Srpenica d.d.: od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.   

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d.

Uprava družbe