15. redna skupščina družbe TKK

Srpenica, 17. 7. 2011

Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica  sklicuje uprava družbe

15. redno skupščino družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica

ki bo v torek, 23. avgusta 2011, ob 14. uri na sedežu Družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 1.1.

 • Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj
 • Za preštevalki glasov se imenujeta Romana Melinc in Nika Muznik
 • Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard Sivec. 

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2010 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila ter seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1.

     a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in Konsolidiranim

         letnim poročilom za leto 2010, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja ter Poročilom

         nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

 

    b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje

         nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe TKK Srpenica d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1.

Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 8.612.889,36 EUR se uporabi:

 • za dividende v višini 1,00 EUR na delnico, kar znaša 253.789,00 EUR
 • za oblikovanje drugih rezerv iz dobička 3.000.000,00 EUR
 • za prenos v naslednje leto v znesku 5.359.100,36 EUR; o uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2002.

Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 19. 8. 2011.                   

Dividende se delničarjem izplačajo v 30 dneh od sklepa skupščine.


Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.2.:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TKK Srpenica d.d. v letu 2010 in upravi podeli  razrešnico.


Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.3.:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. v letu 2010 in  nadzornemu svetu podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011.

Predlog nadzornega sveta št. 4.1.

Skupščina imenuje za revizorja družbe TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2011 revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska c. 101,  Slovenija.

Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila

Predlog sklepa uprave št. 5.1.

Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. enkratno plačilo v skupnem bruto znesku 13.780,00 EUR, in sicer

 • predsedniku 3.180,00 EUR
 • članom 2.650,00 EUR.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

 • ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini (osebno v tajništvu družbe, Srpenica 1, ali priporočeno po pošti)
 • ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

O vseh točkah dnevnega reda bo glasovanje javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega /poslovnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine  pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD -1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1-. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz. 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

 • Obrazložitve in utemeljene predloge sklepov s prilogami
 • Letno poročilo družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2010
 • Konsolidirano letno poročilo Skupine TKK za leto 2010
 • Poročilo neodvisnega revizorja
 • Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2010

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe  od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 15. uro. Sklic skupščine je objavljen na spletnem  naslovu družbe TKK Srpenica d.d.:   od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d.

Uprava družbe