Ponovni sklic 14. skupščine TKK d.d.

Srpenica, 15. 7. 2010

Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica  sklicuje uprava družbe

14. redno skupščino družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica

ki bo v četrtek, 19. avgusta 2010, ob 14. uri na sedežu Družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 1.1.:

 • Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
 • Za preštevalki glasov se imenujeta Ada Beguš in Nika Muznik
 • Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard Sivec. 

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila ter seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1.

a) Skupščina se seznani  z letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe TKK Srpenica d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1.

Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 8.318.425,16 EUR, se uporabi:

 • za dividende v višini 1,80 EUR na delnico, kar znaša 456.820,20 EUR
 • za nagrade upravi 12.000,00 EUR
 • za prenos v naslednje leto v znesku 7.849.604,96.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2002.

Upravičenci do izplačila dividend so delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 15.8.2010.

Dividende se delničarjem izplačajo v 30. dneh od sklepa skupščine.


Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.2.:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TKK Srpenice d.d. v letu upravi podeli razrešnico.


Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.3.:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. v letu nadzornemu svetu podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog sveta nadzornega sveta št. 4.1.:

Skupščina imenuje za revizorja družbe TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

5. Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila

Predlog sklepa uprave št. 5.1.:

Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 34.980,00 EUR in sicer:

 • predsedniku 9.540,00 EUR
 • članom 6.360,00 EUR

6. Sprejem sprememb Statuta družbe

Prelog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1.:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah s spremembami ( ZGD-1c, Uradni list RS, št. 42/2009), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic:

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

 • ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini (osebno v tajništvu družbe Srpenica 1, ali priporočeno)
 • ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

O vseh točkah dnevnega reda bo glasovanje javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega /poslovnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine  pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD -1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1-. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz. 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

 • Obrazložitve in utemeljene predloge sklepov s prilogami
 • Letno poročilo družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2009
 • Konsolidirano letno poročilo družbe TKK Srpenica d.d.za leto 2009
 • Poročilo neodvisnega revizorja
 • Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2009
 • Predlog sprememb statuta in novo prečiščeno besedilo statuta družbe.

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe  od dneva objave skica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 15. uro. Sklep skupščine je objavljen na spletnem  naslovu družbe TKK Srpenica d.d.:   od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Srpenica, dne 30. junij 2010

Uprava družbe