14. redna skupščina družbe TKK d.d.

Srpenica, 21. 5. 2010

Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica sklicuje uprava družbe

14. redno skupščino družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica

ki bo v sredo, 23. junija 2010, ob 14. uri na sedežu Družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 1.1.:

  • Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
  • Za preštevalki glasov se imenujeta Ada Beguš in Nika Muznik
  • Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard Sivec. 

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členom Zakona o gospodarskih družbah, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

Predlog sklepa: 

 a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim
    poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
 
 b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009 v višini  EUR 
     8.318.425,16 razdeli:

  • za dividende EUR 1,80 na delnico, kar znaša EUR 456.820,20
  • za nagrade upravi EUR 12,000,00
  • za nagrade članom nadzornega sveta EUR 34.980,00 ( predsednik EUR 9.540,00 in člani po EUR 6.360,00)
  • za prenos v naslednje leto EUR 7.814,624,96.

Dividende se delničarjem izplačajo v 30 dneh od sklepa skupščine.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2002.


 c) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter  jim podeljuje razrešnico.

Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na dan 15. 6. 2010.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.

 Predlog sklepa:

 Na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila za leto 2010 imenuje ABC Revizija – družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,  Dunajska 101, 1000  Ljubljana.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa

Prvi stavek Točke 8.8. se nadomesti z naslednjim stavkom:

a) Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki so kot imetnik delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred  zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu Družbe TKK Srpenica vsak delavnik od 13,00 do 15,00 ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu Družbe TKK Srpenica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 15. 6. 2010 vpisani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu Družbe TKK Srpenica pisno prijavijo svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno.

O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določi drugače.

Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sejna soba, v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. 

TKK Srpenica d.d.

Uprava družbe